Ramón JÁUREGUI ATONDO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 20-10-2010 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 20-10-2010 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател 

  • 16-09-2009 / 20-10-2010 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

членове 

  • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Комисия по конституционни въпроси
  • 16-09-2009 / 20-10-2010 : Съвет на председателите на делегации
  • 16-09-2009 / 20-10-2010 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 16-07-2009 / 20-10-2010 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 16-09-2009 / 20-10-2010 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 06-09-2010 / 20-10-2010 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 08-09-2010 / 20-10-2010 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно подобряването на рамката за икономическо управление и стабилност в Съюза, по-специално в еврозоната  
- AFCO_AD(2010)445958 -  
-
AFCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)  
- AFCO_AD(2010)439145 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган  
- AFCO_AD(2010)439143 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари  
- AFCO_AD(2010)439146 -  
-
AFCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси