Ramón JÁUREGUI ATONDO : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз  
- ECON_AD(2018)625497 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.)  
- AFCO_AD(2015)552052 -  
-
AFCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск  
- AFCO_AD(2018)623628 -  
-
AFCO 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) (B8-0477/2018) ES  
 

El Grupo S&D del Parlamento Europeo es consciente de que, si no actuamos inmediatamente, la temperatura global puede aumentar por encima de 1,5 ºC en los próximos 12 años, lo que tendría catastróficas consecuencias para nuestro planeta. El cambio climático no reconoce fronteras, por lo que únicamente una acción global puede atajar este problema y la UE, el mejor ejemplo de este enfoque multilateral y líder en política medioambiental, es el actor internacional mejor posicionado para conducir este movimiento.
Esta propuesta de Resolución parlamentaria define la posición de la UE de cara al 24.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tendrá lugar durante la Conferencia de Katowice sobre el Cambio Climático. Además de defender la coherencia de todas sus políticas, así como del presupuesto, con el Acuerdo de París, la propuesta de Resolución parlamentaria urge a la UE a perseguir una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030.
La delegación socialista española apoya el papel de liderazgo de la Unión en la reducción de emisiones globales de GEI y, por tanto, vota firmemente a favor de esta propuesta de Resolución.

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) ES  
 

Esta semana el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado su propuesta para el presupuesto de la Unión Europea para 2019: 166 300 millones de euros que suprimen los recortes del Consejo y aumentan las partidas acordes con nuestras prioridades políticas.
Para nuestro grupo es prioritario reforzar el apoyo a los programas relacionados con la juventud, así como con la lucha contra el cambio climático. Porque estos son los temas que preocupan a los ciudadanos y que afectan directamente a sus vidas en el día a día.
Pero además de aumentos significativos en Erasmus + y la Iniciativa de Empleo Juvenil, proponemos reforzar las partidas relacionadas con el desarrollo sostenible, la innovación, la competitividad y energía sostenible, además de la ayuda a refugiados y migrantes, otras de las prioridades del presupuesto para el próximo año.
Votando a favor de este presupuesto los socialistas insistimos en la necesidad de un presupuesto fuerte para poder afrontar con éxito los retos del próximo año. Un presupuesto que apuesta por prioridades realistas, del presente para el futuro.

Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (A8-0133/2017 - Sven Giegold) ES  
 

He votado a favor de este informe porque permite avanzar en la transparencia de las instituciones europeas. Con la aprobación de este texto, estamos incorporando criterios de rendición de cuentas, un mayor control de las actividades de los responsables públicos y de los lobbies, más acceso de los ciudadanos a la legislación europea y, por supuesto, una mayor transparencia que es, al final, una mejor justicia.
Gracias a mi voto a favor del informe de hoy, el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de los periodos de incompatibilidades, de un mayor acceso a los documentos, de más publicidad de las negociaciones internacionales, de un mayor control parlamentario de los órganos ejecutivos europeos, de la creación de una autoridad independiente de supervisión o de la protección de los denunciantes de irregularidades.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепа за инициативата „Одисей“ за съживяване на Европейската доброволческа служба  
- P8_DCL(2016)0105 - Отпаднала  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Светослав Христов МАЛИНОВ , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 91 - 04-01-2017
Писмена декларация относно риболова с капани „алмадраба“  
- P8_DCL(2015)0035 - Отпаднала  
Clara AGUILERA , Marco AFFRONTE , Izaskun BILBAO BARANDICA , José BLANCO LÓPEZ , Renata BRIANO , Soledad CABEZÓN RUIZ , Jonás FERNÁNDEZ , João FERREIRA , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ricardo SERRÃO SANTOS , Ángela VALLINA , Miguel VIEGAS  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 81 - 08-12-2015
Писмена декларация относно засилване на стратегията за Атлантическия регион на ЕС  
- P8_DCL(2015)0024 - Отпаднала  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Дата на внасяне : 24-06-2015
Срок : 24-09-2015
Брой подписали : 34 - 25-09-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси