Andrey KOVATCHEV : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-08-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 24-08-2009 / 30-06-2014 : ГЕРБ (България)

Заместник-председател 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

членове 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 15-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 205а

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 53, член 54, приложение V

СТАНОВИЩЕ относно проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020  
- REGI_AD(2013)519472 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020  
- REGI_AD(2012)492590 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2011 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване  
- AFET_AD(2011)474076 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 205а

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за Черно море  
- REGI_AD(2010)450846 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Съвета за изменение на регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба  
- AFET_AD(2010)441312 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно развитие на потенциала за разкриване на работни места на една нова устойчива икономика  
- REGI_AD(2010)440127 -  
-
REGI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на делфините в Черно море  
- P7_DCL(2012)0023 - Отпаднала  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Андрей КОВАЧЕВ , Isabella LÖVIN , Кристиан ВИГЕНИН  
Дата на внасяне : 02-07-2012
Срок : 08-11-2012
Брой подписали : 193 - 26-10-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни 

Обратна връзка