Lena DÜPONT : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Япония 

Обратна връзка