Избери страна

Европейският парламент се състои от 751 членове, избрани в 28те държави-членки на Европейския съюз. От 1979 г. членовете се избират чрез всеобщи преки избори за срок от 5 години.

Всяка държава решава относно формата на изборите, но тя трябва да гарантира равенство на половете и тайно гласуване. Изборите за ЕП са с пропорционално представителство. Възрастта, на която имат право да гласуват, е 18 години, с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години.

Местата се разпределят въз основа на броя на населението на всяка държава членка. Малко повече от една трета от членовете на ЕП са жени. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Членовете на ЕП разделят своето време между своите избирателни райони, Страсбург, където се провеждат 12 месечни сесии, и Брюксел, където те присъстват на допълнителни пленарни заседания, както и на заседания на комисии и политически групи.

Редът и условията за членовете на ЕП са определени в Статута от 2009 г.