Petri SARVAMAA : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Kansallinen Kokoomus (Finsko)

Poslanci 

  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Náhradník 

  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2012  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013  
- TRAN_AD(2014)519757 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení 1151/2012, […]/2013 a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o úředních kontrolách)  
- AGRI_AD(2014)514762 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt