Mark DEMESMAEKER : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgie)

Místopředseda 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná řepka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přístupných městských oblastech a inkluzivních městech pro všechny  
- P8_DCL(2016)0083 - Nevzato v potaz  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 68 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně  
- P8_DCL(2016)0048 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Přijato (datum) : 27-07-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Počet signatářů : 414 - 27-07-2016
Písemné prohlášení o iniciativě „Evropské medové snídaně“ a Světovém dni včel  
- P8_DCL(2016)0033 - Nevzato v potaz  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 224 - 12-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech