Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Francie)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradnice 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu  
- TRAN_AD(2017)595458 -  
-
TRAN 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

J’ai voté pour cet accord établissant des obligations de réduction des émissions de CO2 pour les poids lourds. En 2025, les nouveaux camions devront émettre 15 % de moins de CO2 par rapport aux niveaux de 2019, puis 30 % en 2030. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté dans le secteur des transports et le transport de marchandises doit être mieux régulé par l’Union pour respecter nos engagements climatiques. En tant que rapporteure fictive en commission TRAN, j’ai agi pour que cette législation soit ambitieuse. Bien que le Conseil ait revu à la baisse les objectifs du Parlement, nous avons réussi à instaurer une clause de révision pour 2022, qui sera l’occasion de réévaluer les objectifs de 2030 et fixer de nouveaux seuils pour 2040. Tous les secteurs industriels doivent agir pour limiter leur impact sur l’environnement.

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 

J’ai voté pour cet accord qui actualise la directive européenne sur les véhicules propres. Grâce à ce texte, l’Union européenne fait la promotion des véhicules à émissions nulles ou faibles en encourageant leur utilisation dans le cadre des marchés publics. Le texte comporte une nouvelle définition du concept de «véhicule propre». Ainsi, la définition d'un véhicule utilitaire léger propre se fonde sur des normes d'émissions de CO2. Pour les poids lourds, la définition s’appuie sur l’utilisation de carburants alternatifs. Il faut que les administrations publiques donnent l’exemple en révolutionnant la mobilité pour qu’on aille vers des modes de transports plus responsables. Le secteur public doit jouer un rôle de premier plan en faveur de solutions plus novatrices et plus écologiques.

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) FR  
 

J'ai voté en faveur d'un Fonds européen de défense pour la période 2021-2027. Le fonds aura l'objectif de favoriser la coopération entre les industriels des États membres de défense en matière de recherche et de développement; ce qui permettra d'acheter ensemble les équipements produits afin de réaliser des économies ou encore améliorer la compétitivité et favoriser l’innovation. Concrètement, trois entreprises provenant de trois États membres différents devront participer à un projet pour qu’il puisse être financé par l’Union européenne. L'Europe n'est pas encore dotée d'une armée européenne ou d'une défense commune, ce que je souhaite par ailleurs, mais c'est un premier pas.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech