Stanislav POLČÁK : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 19-11-2015 : TOP 09 a Starostové (Česko)
 • 20-11-2015 / 18-01-2016 : MeRA25 (Řecko)
 • 19-01-2016 / 01-07-2019 : Starostové a nezávisli (Česko)

Místopředseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-07-2014 / 17-01-2017 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Kamerun  
- P8_CRE-REV(2019)04-18(4-110-0000)  
Brunej  
- P8_CRE-REV(2019)04-18(4-138-0000)  

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství  
- ENVI_AD(2018)616863 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky  
- AGRI_AD(2015)552060 -  
-
AGRI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu 2018  
- REGI_AD(2018)615485 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018  
- REGI_AD(2017)606253 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin)  
 

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou je, dle mého názoru, pokroková a kvalitní dohoda, která se věnuje zejména moderním ekonomickým překážkám volného trhu, jako třeba necelním překážkám, zeměpisným označením, veřejným zakázkám, obchodu se službami nebo vzájemnému uznávání kvalifikací. Nezapomíná ale přitom na ochranu pracovních práv, životního prostředí nebo udržitelný rozvoj. Za cíl si klade i podporovat sociální odpovědnost podniků a spravedlivý obchod. Největší výhodu dohody vnímám v tom, že našim podnikům a spotřebitelům otevírá nový velký trh v jihovýchodní Asii, která je ekonomicky důležitým světovým regionem, a to vše za zachování hodnot a standardů Evropské unie. Do budoucna navíc může být předzvěstí a dobrým vzorem pro další takové dohody s jinými zeměmi sdružení ASEAN. Touha po ekonomickém rozvoji ovšem musí být provázena také morální odpovědností za výběr obchodních partnerů. Evropská unie se Singapurem sdílí základní ekonomické a demokratické principy, dodržování právního státu a lidských práv, díky čemuž jsou si vzájemně skvělými partnery. Věřím, že schválení této dohody přinese EU mnoho benefitů.

Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019)  
 

Domnívám se, že v této problematice je v tuto chvíli zásadní přesně identifikovat problém, ke kterému dochází. Měli bychom si ujasnit, u které ze sociálních skupin se nejvíce projevuje nevůle vůči snahám o posilování rovnoprávného postavení žen ve společnosti a z jakého důvodu k této nevůli dochází. Až teprve po této úvaze můžeme porozumět celé situaci a snažit se najít řešení. Souhlasím, že Komise by měla vypracovat koncepční ucelený plán jak dosáhnout rovnosti žen a mužů a zajistit ochranu rovných práv žen, včetně odstranění všech forem násilí na ženách. Je také velmi důležité, aby Komise následně sledovala a analyzovala prosazování této rovnosti. Dále je potřeba širokou veřejnost v této problematice vzdělávat, a to rétorikou ne útočnou nebo obviňovací, ale naopak pozitivní, zaměřenou na věcná řešení, která Evropská unie nebo členské státy mohou nabídnout.

Používání konopí pro léčebné účely (B8-0071/2019)  
 

Co se týče užívání konopí pro léčebné účely, hlavní slovo by měly mít členské státy. Mělo by být na nich, zda taková možnost koresponduje s jejich právními a kulturními rámci a zda tedy chtějí konopí pro léčebné účely legalizovat a za jakých podmínek. Je třeba členské státy zapojit do této debaty a zjišťovat, zda je pro tyto opatření z jejich strany opravdu vůle a až poté případně přijímat usnesení. Následně je třeba investovat do výzkumu, přičemž pozornost by se měla věnovat hlavně látkám zvaným kanabidioly (CBD), které jsou také v konopí obsaženy a mohly by být vlajkovou lodí medicínského využití marihuany. Debata o medicínském využití konopí je bezpochyby aktuálním tématem, u kterého je ale nutné řídit se hlavně fakty a relevantními a důvěryhodnými studiemi. Je naprosto nutné mít jednotlivé kroky, které bychom v této oblasti případně podnikali, vědecky podložené, abychom nevystavili již tak oslabená těla nemocných různým nepříznivým efektům, které konopí může na lidský organismus mít. Neříkám tedy ne léčebnému konopí, ale říkám, že bychom k této otázce měli přistupovat s největší opatrností a hledat vhodnou míru regulace.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prevenci používání olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o potřebě zvláštního investičního plánu pro subregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti  
- P8_DCL(2016)0079 - Nevzato v potaz  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 155 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství  
- P8_DCL(2016)0069 - Nevzato v potaz  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami 

Kontakt