Stanislav POLČÁK
 • Stanislav
  POLČÁK
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Člen
 • Česká republika Starostové a nezávisli
 • Datum narození: 21. únor 1980, Slavičín

Vystoupení na plenárním zasedání

512

Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace (rozprava)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(19)

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(4)

Služby přeshraničního dodávání balíků (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(8.2)

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(10.2)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

2

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552060

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

5

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu 2018

REGI
20-02-2018 REGI_AD(2018)615485

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

REGI
08-09-2017 REGI_AD(2017)606253

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015: oddíl III - Komise a výkonné agentury

REGI
25-01-2017 REGI_AD(2017)593973

STANOVISKO k uplatňování Evropského fondu pro strategické investice

REGI
13-10-2016 REGI_AD(2016)587416

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552056

Návrhy usnesení

158

Společný návrh usnesení o situaci na Maledivách

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Společný návrh usnesení o zabíjení „z milosti“ v Ugandě

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Společný návrh usnesení o popravách v Egyptě

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Společný návrh usnesení on child slavery in Haiti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Společný návrh usnesení o Demokratické republice Kongo

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Společný návrh usnesení o Nigérii

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

Společný návrh usnesení o Salvadoru: případy žen stíhaných za samovolný potrat

13-12-2017 RC-B8-0691/2017

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o prevenci používání olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA

Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o potřebě zvláštního investičního plánu pro subregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 155 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Nevzato v potaz

Podrobnosti

José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN

Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Parlamentní otázky

55

Prohlášení prezidenta Macrona na adresu pracovníků z východní Evropy

31-05-2017 E-003634/2017 Komise

Koncentrace mediální, politické a ekonomické moci v členských státech EU

31-05-2017 E-003633/2017 Komise

Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

12-04-2017 O-000029/2017 Komise

Opouštění vraků vozidel v zahraničí

29-03-2017 E-002211/2017 Komise

VP/HR - Dopady prezidentství Donalda Trumpa na stav evropských ekonomik

31-01-2017 E-000659/2017 Komise

Readmisní dohody

31-01-2017 E-000629/2017 Komise

VP/HR - Omezení či zrušení rozvojové pomoci jako nástroj zahraniční politiky

31-01-2017 E-000628/2017 Komise

Podklady pro návrh směrnice o nabývání a držení zbraní

31-01-2017 P-000597/2017 Komise

Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného

07-12-2016 O-000152/2016 Komise

Zrušení kvót na výrobu cukru

24-11-2016 E-008828/2016 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

73

Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

Jsem určitě pro, aby evropské instituce podpořily a napomohly nevidomým. Neumíme si ani představit, s čím se potýkají každý den nevidomí a zrakově postižení lidé a děti. Jejich přístup ke knihám a jiným tištěným materiálům je provázen mnoha překážkami. Proto bych byl moc rád za jeho usnadnění a nápomoc.

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

Zájem dítěte je v tomto ohledu prioritní, proto hlasuji pro tuto legislativu. Řeší spory, které přináší mezinárodní rozvody, přiklání se hlavně k zájmům dítěte. Musí stanovit jasná pravidla, informovat rodiče při jejich postupu.

Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy)

04-10-2017

Hlasoval jsem pro přijetí návrhu, protože si myslím, že prohloubení spolupráce v této formě může být velmi přínosné pro obě zúčastněné strany. Nadace by mohla nabídnout mnohé výhody, např. předkládat návrhy a plány, které mohou být později brány v potaz při přijímání rozhodnutí. Mimo jiné má k dispozici spoustu užitečných publikací a dokumentů týkajících se tohoto biregionálního partnerství. S pomocí této nadace by byly prohlubovány znalosti různých aspektů tohoto biregionálního vztahu a potenciálně by byly rovněž představovány nové inovativní plány, které by mohly toto partnerství rozšiřovat o další oblasti.

Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

Návrh jsem podpořil, protože si myslím, že nebylo na co čekat a přijetí rozhodnutí co nejdříve bylo vhodným krokem. Jedná se spíš o nástroj technické povahy, nikoli politické. Pasivní přístup do Vízového informačního systému umožněný výše uvedeným zemím představuje nutný předpoklad k tomu, aby byl systém vstupu/výstupu EES v daných zemích uplatňován. Jedním z cílů Evropské unie je provádění společné vízové politiky, konzulární spolupráce a konzultace mezi ústředními vízovými úřady, proto přijetí tohoto rozhodnutí je žádoucí.

Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)

04-10-2017

Schvaluji tento návrh, kterým se upřesňují a především rozšiřují bezpečnostní pravidla uplatňovaná u osobní lodní přepravy. Tyto bezpečnostní standardy je nutné si jednoznačně stanovit a následně je i dodržovat. Za jejich případné nedodržování je na místě ukládat sankce v závislosti na rozsahu a povaze porušení těchto bezpečnostních pravidel. Je důležité, aby byly osobní lodě určené k přepravě cestujících důkladně prověřovány, zda splňují stanovené požadavky. Kvůli bezpečnosti cestujících by neměly být certifikovány lodě, které je nesplňují. Pro zjednodušení a vyšší garanci bezpečnosti je žádoucí, aby byly standardy harmonizovány na evropské úrovni.

Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)

04-10-2017

Hlasoval jsem pro tento návrh, protože upřesnění a doplnění v něm obsažená mi připadají jako zjednodušující a objasňující požadavky na registraci cestujících, vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a odrážející realitu opředenou technickým pokrokem. Harmonizace požadavků se jeví být jako dobrý způsob, jak zvýšit bezpečnost a zjednodušit registrační procesy. Rovněž se domnívám, že je v dnešní době za neustálého rozvoje technologií důležité dbát na řádnou ochranu osobních údajů, takže podporuji povinnost každé společnosti zavést vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Myslím si, že je opravdu potřeba se v jednání se Spojeným královstvím někam posunout. Proto návrh, který se tímto problémem zabývá, schvaluji. Postup jednání je velmi pomalý a zdlouhavý, což způsobuje, že současná situace je opředená nejistotou, která je pro obě strany pochopitelně nežádoucí. Klíčové je především zabývat se finančním aspektem odchodu Spojeného království z Evropské unie, protože bez toho nebude možné sestavit rozpočty pro nadcházející roky a ekonomická stránka věci se samozřejmě odráží ve všech oblastech. Je nutné, aby se řešení co možná nejvíce urychlilo. Aktuální správní praxe a administrativní překážky, které se objevily ze strany Spojeného království vůči občanům EU-27, přímo volají po vyjasnění vztahu mezi EU-27 a vystupující Británií.

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean)

03-10-2017

Hlasování se v tomto případě týkalo spíše technických aspektů. Znění právních předpisů by měla být co nejvíce srozumitelná, jednoznačná, odrážející realitu a ne příliš složitá. Kroky vedoucí k zlepšení těchto aspektů je třeba podpořit. Zde se jedná o změnu působnosti směrnice, přičemž přezkum oblasti působnosti je podle směrnice výslovně vyžadován a měl by sekundárně vést k zachování pracovních příležitostí v malých a středních podnicích a podpořit veřejné zdravotnictví. Cílem je řešit případné nežádoucí vedlejší účinky směrnice a posílení právní jistoty, takže tento návrh podporuji.

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)

03-10-2017

Schvaluji tento návrh. Pozměňovací návrhy se týkají především určitých úprav v textu a jeho doplnění a upřesnění některých článků, což je důležitým krokem ke zvýšení přehlednosti právních předpisů a tím i nepřímo ke zvýšení právní jistoty. Některé pozměňovací návrhy jsou čistě technického charakteru, jiné se přímo věcně dotýkají této problematiky. Obzvláště se mi zamlouvá část týkající se přidělování rybolovných práv, protože podle mého názoru je důležité zvyšovat transparentnost a objektivnost kritérií a dbát na ochranu životního prostředí.

Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, a to i přesto, že diskriminaci žen samozřejmě odsuzuji a prosazuji zlepšení jejich ekonomického postavení. Tento návrh totiž popírá princip subsidiarity, na kterém je koncept Evropské unie založen. Je nepřípustné, aby byly členské státy v tomhle ohledu natolik omezovány. Mnohé plány nástrojů navržených za tímto cílem už mi připadají dost scestné a takříkajíc „přes čáru“. Stejně tak nesouhlasím s tím, aby bylo v takové míře intervenováno do soukromého sektoru, jak je v návrhu neustále proklamováno. Zlepšování postavení žen hodlám podporovat, ale tenhle návrh se mi jeví jako přesahující unijní kompetence.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F254
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09058
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F254
  1047 Brussels