Pavel TELIČKA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředseda
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Česko)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Česko)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Česko)

Místopředseda 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k digitalizaci evropského průmyslu  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the proposed regulation, because it aims at enabling law enforcement authorities to request the comparison of fingerprint data with those stored in the Eurodac central database when they seek to establish the exact identity of a person or obtain further information for the purpose of prevention, detection or investigation of terrorist offences or of other serious criminal offences, and thus the extension of the law enforcement provisions of the Regulation to Denmark would enable the law enforcement authorities of Denmark to request a comparison of fingerprint data against the data entered by other participating Member States and stored in the Eurodac database.

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the proposed regulation, because Horizon Europe is the EU flagship programme to support research and innovation from concept to market uptake. The proposal also lays down the rules for participation and dissemination.

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EN  
 

. ‒ The Horizon Europe programme (the framework programme) is to be implemented through specific programmes. I voted in favour of the proposed decision, because it sets out detailed rules for implementing Horizon Europe, fixes its duration and provides for the means deemed necessary. I voted in favour as Horizon 2020 is the biggest EU research and innovation programme ever, with nearly EUR 80 billion of funding available over seven years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream  
- P8_DCL(2016)0023 - Nevzato v potaz  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 182 - 08-06-2016
Písemné prohlášení o rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do zemí západního Balkánu  
- P8_DCL(2015)0072 - Nevzato v potaz  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Professor Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Datum zahájení : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatářů : 68 - 15-03-2016
Písemné prohlášení o podpoře pracovní mobility cvičitelů a cvičitelek fitness uznáváním jejich dovedností a kvalifikace  
- P8_DCL(2015)0067 - Nevzato v potaz  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Datum zahájení : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatářů : 51 - 12-02-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech