Tomáš ZDECHOVSKÝ : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 03-09-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Brunej  
- P8_CRE-REV(2019)04-18(4-124-0000)  

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k provádění ustanovení Smlouvy týkajících se pravomocí Parlamentu v oblasti politické kontroly nad Komisí  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
NÁVRH POSTOJE VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři  
- CONT_AD(2018)629441 -  
-
CONT 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu  
- LIBE_AD(2018)630530 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)  
 

Neváhal jsem podpořit navýšení kapacit Evropské pohraniční a pobřežní stráže a nová pravidla. Jedná se o klíčovou agenturu, která celé Evropské unii pomáhá s ochranou vnějších hranic a hraje tak zásadní roli při zvládání migrace. Nově bude mít k dispozici dalších 10 000 příslušníků pohraniční stráže, kteří budou moci být kdykoliv přivoláni členským státem na pomoc, pokud se na jeho hranicích vytvoří migrační tlak. Tato pohraniční stráž také bude pomáhat zajišťovat návraty ilegálních migrantů, kteří nemají právo na azyl. Jedná se o návrh, který dlouhodobě prosazuji, a tak jsem přesvědčen, že se jedná o krok správným směrem.

Vízový kodex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar)  
 

Neváhal jsem podpořit nový vízový kodex Evropské unie, který nově staví na podmíněnosti udělení víz občanům třetí země spoluprací s navrácením nelegálních migrantů. Po dlouhé době jsme se odhodlali spojit víza s určitým typem sankcí, a tak státy, které nerespektují bilaterální návratové dohody, pocítí praktické dopady při délce vyřizování žádostí o víza nebo také při platbách poplatků za vyřízení víz. Jedná se o novou páku potřebnou pro zvládání migrace.

Prevence šíření teroristického obsahu online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton)  
 

Nemohl jsem podpořit nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu on-line v předloženém znění, neboť se jedná o další z řady legislativních precedentů regulace digitálního věku a svobody internetu. Je zde mnoho problematických bodů, které jsou příliš restriktivní a hrozí narušením svobody projevu, a dále mnoho ustanovení, která nebude z mého pohledu možné v praxi provést. Návrh například zavádí proaktivní opatření k odstraňování obsahu, od jejichž doručení musí platformy znepřístupnit podezřelý obsah do hodinového intervalu. Výčty opatření, která mají platformy využívat, jsou vágní a nenaznačují, jak v praxi mají fungovat. Stejně tak není zohledněno ekonomické hledisko, tedy náhrada škody v případě, že bude odstraněn legální obsah.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutnosti odpovědného chování podniků s ohledem na investice v rozvojových zemích  
- P8_DCL(2016)0133 - Nevzato v potaz  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 103 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o právech starších osob a stárnutí  
- P8_DCL(2016)0109 - Nevzato v potaz  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 66 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o prevenci používání olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017

Prohlášení 

Kontakt