Tomáš ZDECHOVSKÝ : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)  
 

Neváhal jsem podpořit navýšení kapacit Evropské pohraniční a pobřežní stráže a nová pravidla. Jedná se o klíčovou agenturu, která celé Evropské unii pomáhá s ochranou vnějších hranic a hraje tak zásadní roli při zvládání migrace. Nově bude mít k dispozici dalších 10 000 příslušníků pohraniční stráže, kteří budou moci být kdykoliv přivoláni členským státem na pomoc, pokud se na jeho hranicích vytvoří migrační tlak. Tato pohraniční stráž také bude pomáhat zajišťovat návraty ilegálních migrantů, kteří nemají právo na azyl. Jedná se o návrh, který dlouhodobě prosazuji, a tak jsem přesvědčen, že se jedná o krok správným směrem.

Vízový kodex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar)  
 

Neváhal jsem podpořit nový vízový kodex Evropské unie, který nově staví na podmíněnosti udělení víz občanům třetí země spoluprací s navrácením nelegálních migrantů. Po dlouhé době jsme se odhodlali spojit víza s určitým typem sankcí, a tak státy, které nerespektují bilaterální návratové dohody, pocítí praktické dopady při délce vyřizování žádostí o víza nebo také při platbách poplatků za vyřízení víz. Jedná se o novou páku potřebnou pro zvládání migrace.

Prevence šíření teroristického obsahu online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton)  
 

Nemohl jsem podpořit nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu on-line v předloženém znění, neboť se jedná o další z řady legislativních precedentů regulace digitálního věku a svobody internetu. Je zde mnoho problematických bodů, které jsou příliš restriktivní a hrozí narušením svobody projevu, a dále mnoho ustanovení, která nebude z mého pohledu možné v praxi provést. Návrh například zavádí proaktivní opatření k odstraňování obsahu, od jejichž doručení musí platformy znepřístupnit podezřelý obsah do hodinového intervalu. Výčty opatření, která mají platformy využívat, jsou vágní a nenaznačují, jak v praxi mají fungovat. Stejně tak není zohledněno ekonomické hledisko, tedy náhrada škody v případě, že bude odstraněn legální obsah.

Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström)  
 

Neváhal jsem podpořit předmětnou zprávu v prvním čtení, neboť se jedná o iniciativu, která měla být přijata již s příchodem migračních toků. Návrh celoevropských statistik o migraci je ve své podstatě novinkou, neboť evropské státy neevidují kompletní data o migraci, někdy dokonce data nedokáží monitorovat vůbec. A proto se ptám: Jak můžeme efektivně regulovat migraci a hledat řešení, když nedisponujeme skutečnými čísly o migraci? Statistiky o migraci ve všech jejích aspektech je nutné sbírat a sdílet v rámci celé Evropy, abychom byli dále schopni hledat řešení ve společné migrační a azylové politice. Bez skutečných dat to jde jen těžko, ba vůbec. Věřím, že tento návrh, jenž nyní prošel prvním čtením, najde kompromis i v dalším vyjednávání a bude brzy přijata jeho finální verze.

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins)  
 

Jsem rád, že se nám povedlo vyjednat další rozšíření protiteroristické legislativy, a to konkrétně proti výrobě domácích výbušnin. Volně dostupné těkavé látky, ze kterých mohou teroristé vyrobit výbušniny, jsou dnes jednou z největších hrozeb. Bohužel jsou právě výbušniny tou nejvhodnější metodou pro teroristické útoky, neboť je zde malá pravděpodobnost odhalení takového činu dopředu a zároveň se jedná o nástroj, který vyvolá obrovskou paniku a dokáže zranit obrovské množství lidí. Z tohoto důvodu jsme rozšířili seznam zakázaných látek, ze kterých lze udělat domácí výbušninu, zreformovali jsme dosavadní neefektivní registrační systém a zavedli jsme kontroly při prodeji a lepší výměnu informací spolu s nahlašováním podezřelých transakcí – to vše povede k omezení možností těch, kteří by chtěli potenciálně spáchat útok v Evropě. Jedná se o další krok k bezpečnější Evropě.

Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers)  
 

Návrhy, které zavádí efektivní interoperabilitu mezi evropskými informační systémy, jsou dlouhodobě mojí prioritou. Jednoznačně podporuji tuto iniciativu, neboť technické zajištění vzájemného propojení všech systémů a odstranění zbytečných administrativních bariér je podmínkou pro jejich efektivní využívání a fungování. Díky tomu budeme schopni lépe reagovat na bezpečnostní, migrační i jiné výzvy, kterým Evropa čelí.

Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace (A8-0348/2018 - Nuno Melo)  
 

Návrhy, které zavádí efektivní interoperabilitu mezi evropskými informační systémy, jsou dlouhodobě mojí prioritou. Jednoznačně podporuji tuto iniciativu, neboť technické zajištění vzájemného propojení všech systémů a odstranění zbytečných administrativních bariér je podmínkou pro jejich efektivní využívání a fungování. Díky tomu budeme schopni lépe reagovat na bezpečnostní, migrační i jiné výzvy, kterým Evropa čelí.

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)  
 

Hlasoval jsem pro zařazení Kosova na seznam zemí, jejichž příslušníci nemusí mít při překračování vnějších hranic vízum při krátkodobých pobytech. Kosovo je ze strany Evropské unie monitorováno již od roku 2016, zda plní všechny podmínky pro bezvízový styk. Během pár let si jasně vymezilo hranice, udělalo obrovský pokrok v boji proti organizované trestné činnosti či korupci, a tak již není důvod tuto změnu neodsouhlasit. Evropská komise, která je monitorováním pověřena, dala souhlas k uvolnění současného režimu, a tak ani ze strany Evropské parlamentu nevidím důvod, proč tuto změnu odkládat. Evropská unie musí utužovat s Kosovem a dalšími blízkými státy vztahy a volnější vízový režim určitě těmto vazbám napomůže.

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)  
 

Jednoznačně podporuji zavedení nového programu Kreativní Evropa, neboť tvůrčí odvětví v Evropě potřebuje pro svůj růst systematickou podporu a právě Evropská unie by měla být tím, kdo tento růst maximálně podpoří. Věřím, že tento program pomůže kreativnímu, kulturnímu a mediálnímu odvětví lépe reagovat na nové výzvy a podpoří rozvoj naší společné evropské kultury. Bojím se však, že prostředky přidělené programu nebudou dostačující, neboť projektů, které mohou spadat pod záštitou Kreativní Evropy, je stále více. Proto se nebráním dalšímu navyšování financí v rozpočtu, aby kultura dále vzkvétala.

Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver)  
 

Program Erasmus dlouhodobě plní významnou sociální a hospodářskou úlohu při posilování evropské identity, hodnot, občanství a integrace. Díky možnostem, které Erasmus nabízí, pomáhá lepšímu začlenění mladých, osobnímu i profesnímu rozvoji, získání kvalitních pracovních míst a sociální soudržnosti. Podporuji každou iniciativu mířící k tomu, aby se tento program dostal do povědomí širší skupiny obyvatel Evropské unie, aby byla mobilizace v odborném vzdělávání a přípravě na zaměstnání dostupná pro všechny. K tomu je však také nutné zajistit odpovídající rozpočet, a tak vítám aktualizace stávajícího rámce, které reagují na nové výzvy.

Kontakt