Benedek JÁVOR : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k transparentnímu a odpovědnému řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství  
- ENVI_AD(2018)616863 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů  
- CONT_AD(2017)604740 -  
-
CONT 
STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů  
- ENVI_AD(2017)604553 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu  
- ITRE_AD(2017)592164 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech TEN-T  
- ENVI_AD(2016)587801 -  
-
ENVI 

Kontakt