Gilles LEBRETON : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezařazení poslanci
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 16-07-2014 : Front national (Francie)
 • 17-07-2014 / 06-11-2017 : Front national/ Rassemblement Bleu Marine (Francie)
 • 07-11-2017 / 11-06-2018 : Front national (Francie)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Francie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro právní záležitosti

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 25-01-2017 / 27-08-2017 : Výbor pro rybolov
 • 08-06-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty  
- JURI_AD(2018)622118 -  
-
JURI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IV – Soudní dvůr  
- JURI_AD(2017)594028 -  
-
JURI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU  
- JURI_AD(2018)606271 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)  
- LIBE_AD(2018)616760 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu FR  
 

J’ai voté contre ce rapport, car il ouvre la voie à une future évaluation des déclarations de politique générale des groupes parlementaires alors que le Parlement s’y est formellement opposé.

Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

J’ai voté pour ce rapport, car il permettra au Danemark d’utiliser pleinement le registre Eurodac et ainsi d’assurer un meilleur suivi des demandeurs d’asile pour pouvoir les renvoyer dans le pays qui en a la charge.

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

J’ai voté pour ce rapport, car il promeut l’Europe de la recherche. Le bilan d’Horizon 2020 est positif, notamment en termes de retombées en France. Les sujets concernés (médical, énergies, environnement) nécessitent des mises en commun et sont consensuels.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o začlenění a zapojení nevidomých a zrakově postižených na evropském trhu práce  
- P8_DCL(2015)0058 - Nevzato v potaz  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 81 - 06-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt