Davor ŠKRLEC : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013  
- REGI_AD(2018)625424 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa  
- ENVI_AD(2018)625445 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Kontakt