Laurenţiu REBEGA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-07-2015 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen
 • 15-07-2015 / 24-08-2015 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen
 • 25-08-2015 / 01-03-2018 : Skupina Evropa národů a svobody - Místopředseda
 • 02-03-2018 / 02-04-2018 : Nezařazení poslanci
 • 03-04-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 24-08-2015 : Partidul Conservator (Rumunsko)
 • 25-08-2015 / 17-09-2018 : Independent (Rumunsko)
 • 18-09-2018 / 01-07-2019 : PRO Romania (Rumunsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petiční výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petiční výbor

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 14-07-2015 : Výbor pro rybolov
 • 14-07-2014 / 14-07-2015 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • 23-10-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 25-10-2017 / 01-03-2018 : Hospodářský a měnový výbor
 • 11-04-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku  
- AGRI_AD(2014)539868 -  
-
AGRI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013  
- REGI_AD(2019)629655 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři  
- REGI_AD(2019)630370 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) RO  
 

Existența unui nume de domeniu specific pentru UE este foarte importantă pentru identitatea online a UE.
Domeniul .eu a fost înființat în aprilie 2002, ca nume de domeniu al Uniunii Europene și al cetățenilor săi. Scopul a fost de a accelera comerțul electronic prin îmbunătățirea interoperabilității rețelelor europene online, prin crearea unui identificator digital european unic în sistemul internetului.
Cu toate acestea, de la adoptarea sa, mediul online pentru numele de domenii s-a schimbat și, în consecință, este necesar să se țină pasul cu evoluția rapidă a pieței.
Am votat pentru acest raport, deoarece simplifică cadrul juridic existent în domeniul .eu și permite cetățenilor din spațiul economic european să înregistreze un domeniu .eu și în afara UE, indiferent de țara lor de reședință.
Propunerea stabilește principiile generale de înregistrare a unui nume de domeniu .eu, descrie criteriile de eligibilitate, condițiile de înregistrare și de revocare a numelor de domeniu, procedurile de rezervare a numelor de domeniu.

Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (A8-0378/2018 - Brian Hayes) RO  
 

Am votat per ansamblu pozitiv acest raport deoarece consider că o reformă a sistemului public în spațiul european este binevenită. Recomandările aduse sunt oportune pentru o implementare sistematică de noi măsuri care să asigure adaptarea întregului sector la noile realități europene. Povara unui sistem administrativ complex și greoi nu își are locul întru-un spațiu comun european care se vrea deschis către progres și inovare. Anumite state membre au demonstrat concret că guvernarea electronică creează premisele, atât de necesare, pentru reacții imediate și eficiente ale administrației la noile provocări generate de un mediu dinamic și schimbător, cum este cel din prezent. Consider așadar sugestiile conținute în acest raport ca fiind de bun augur pentru a încuraja dezvoltarea unor principii comune de guvernare electronică la nivelul statelor membre.

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (A8-0369/2018 - Michael Gahler) RO  
 

M-am abținut la votul privind Acordul UE-Ucraina pentru că, de mai mulți ani, autoritățile de la Kiev restrâng sistematic drepturile minorităților din Ucraina. Românii din Bucovina de Nord și din Basarabia de Sud, dar și cei din Transcarpatia sunt împiedicați să-și păstreze identitatea națională și sunt supuși, practic, asimilării.
Actualul regim politic din Ucraina nu este cu nimic mai bun pentru minorități decât regimul sovietic. Mai mult, regimul de la Kiev este la același nivel al respectării drepturilor omului, a libertății presei și a principiilor democratice cu regimul de la Moscova.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o pitné vodě jakožto základním právu  
- P8_DCL(2016)0071 - Nevzato v potaz  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 78 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o naturopatii  
- P8_DCL(2016)0036 - Nevzato v potaz  
Piernicola PEDICINI , Fabio Massimo CASTALDO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Dario TAMBURRANO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Nicola CAPUTO , Laurenţiu REBEGA , Tibor SZANYI , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Patricija ŠULIN , Eleftherios SYNADINOS , Takis HADJIGEORGIOU  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 52 - 12-07-2016
Písemné prohlášení o prevenci dětské obezity  
- P8_DCL(2015)0056 - Nevzato v potaz  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 129 - 06-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech