Stefan ECK : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 08-01-2015 : Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Německo)
 • 09-01-2015 / 01-07-2019 : Independent (Německo)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou  
- ENVI_AD(2018)615453 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k urychlení inovací v oblasti čisté energie  
- ENVI_AD(2017)605922 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři  
- ENVI_AD(2019)630373 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
STANOVISKO Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nadužívání nebo zneužívání antibiotik  
- P8_DCL(2016)0081 - Nevzato v potaz  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 95 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o dostupnosti bydlení pro zranitelné komunity  
- P8_DCL(2016)0074 - Nevzato v potaz  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 91 - 13-12-2016
Písemné prohlášení ke strategii EU pro problematiku bezdomovectví  
- P8_DCL(2016)0052 - Nevzato v potaz  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 310 - 28-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech