• Jana   ŽITŇANSKÁ  

Jana ŽITŇANSKÁ : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
STANOVISKO ke statutu sociálních a solidárních podniků  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k modernizaci vzdělávání v EU  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: sedmá zpráva Evropské komise  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU  
- EMPL_AD(2018)613389 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU  
- EMPL_AD(2018)612191 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  
- EMPL_AD(2017)601220 -  
-
EMPL 
POSTOJ V PODOBĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením  
- FEMM_AD(2017)609613 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 
STANOVISKO Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU  
- EMPL_AD(2017)601266 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem a návrhem rámcového programu č. 9  
- FEMM_AD(2017)599697 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb  
- FEMM_AD(2017)592148 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) na rozpočtový rok 2015  
- FEMM_AD(2017)593954 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015: oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- FEMM_AD(2017)593956 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o potřebě vypracovat strategii EU pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu  
- EMPL_AD(2017)589102 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením  
- FEMM_AD(2016)576811 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o chudobě: z hlediska rovnosti žen a mužů  
- EMPL_AD(2016)573163 -  
-
EMPL