Jana ŽITŇANSKÁ : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 29-01-2015 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 30-01-2015 / 01-07-2015 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 02-07-2015 / 10-01-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 11-01-2016 / 12-09-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 13-09-2016 / 10-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : NOVA (Slovensko)

Místopředsedkyně 

 • 22-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 21-07-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke kontrole výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi  
- EMPL_AD(2017)602832 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k podpoře podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy  
- EMPL_AD(2015)552089 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti  
- FEMM_AD(2015)541617 -  
-
FEMM 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
STANOVISKO ke statutu sociálních a solidárních podniků  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) SK  
 

Správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, som podporila. Tento návrh je súčasťou opatrení, ktorými sa Európska únia pripravuje na brexit, pričom je v rámci neho navrhnuté, aby boli občania Veľkej Británie a občania členských štátov EÚ recipročne od vízovej povinnosti oslobodení. Samotnú vízovú liberalizáciu samozrejme podporujem a myslím si, že keďže doteraz voľný pohyb medzi UK a zvyšnými členskými štátmi bez problémov fungoval, nebudú žiadne ťažkosti s technickým zabezpečením ani so splnením kritérií vízovej liberalizácie. Na druhej strane však už trošku viac problematická bola správa, ktorá túto vízovú liberalizáciu navrhovala a ktorá obsahovala napríklad zmienku o Gibraltári ako o britskej kolónii. Nesúhlasím s tým, aby sa takéto politické vyhlásenia vsúvali do správ, ktoré majú úplne iný účel a ciele, keďže v konečnom dôsledku môžu spôsobiť ich neprijatie. Napriek tomu však považujem vízovú liberalizáciu medzi EÚ a UK za veľmi dôležitú, v dôsledku čoho som sa nakoniec rozhodla správu podporiť.

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) SK  
 

Správu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som nepodporila. Tieto usmernenia nie sú právne záväzné, ale slúžia skôr ako určité rámce pre koordináciu politík zamestnanosti pre členské štáty. Základom tejto správy bolo zachovanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov z roku 2018 aj pre tento kalendárny rok.
Myslím si, že usmernenia z predchádzajúceho roka boli kvalitne vypracované a zameriavali sa najmä na vytváranie pracovných miest, podporu rovnosti príležitostí, zvyšovanie účasti žien, či zosúlaďovanie dopytu po zručnostiach na pracovnom trhu so vzdelávaním a školeniami. Dôvod, prečo som sa nakoniec rozhodla v hlasovaní zdržať, bol ten, že nesúhlasím s nepriamym rozširovaním rozsahu uznesení tým, že sa do úvodných ustanovení pridávajú odkazy na ďalšie dokumenty, ako napríklad v tomto prípade Európsky pilier sociálnych práv, čo v konečnom dôsledku môže spôsobovať interpretačné nejasnosti.

Nakládání s odpady (B8-0231/2019) SK  
 

Návrh uznesenia o nakladaní s odpadom som podporila. Toto uznesenie vyzdvihlo pokroky, ktoré boli v oblasti znižovania vplyvov odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie už dosiahnuté, ale na druhej strane neopomenulo ani mnohé pretrvávajúce nedostatky. Práve v súvislosti s týmito nedostatkami uznesenie prinieslo odporúčania pre Európsku úniu, ale najmä pre členské štáty na to, ako v budúcnosti ešte znížiť mieru vzniku odpadu, ale taktiež aj ako s odpadmi správne nakladať a čo najviac recyklovať. Myslím si, že tieto praktické usmernenia majú pri správnej aplikácií potenciál pomôcť v boji proti nepriaznivým vplyvom nerecyklovaného a nadmerného odpadu, a som veľmi rada, že sa medzi odporúčania dostali aj výzvy na väčšie investície vynaložené na výskum a testovanie inovatívnych riešení, podporu separovaného zberu a tiež kampane na zvyšovanie povedomia občanov. Taktiež treba vyzdvihnúť, že toto uznesenie bolo vypracované na základe petícií od občanov, ktoré Európsky parlament a jeho príslušný výbor v súvislosti s nesprávnym nakladaním s odpadmi v jednotlivých členských štátoch dostal, a som preto veľmi rada, že toto uznesenie bolo rýchlou a do budúcna dúfam aj efektívnou odpoveďou na ich obavy.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy aktů Unie  
Poslanci mohou předložit Evropské komisi žádost o to, aby navrhla akt Unie (nový akt nebo změnu stávajícího aktu). Článek 47 jednacího řádu

Návrh aktu Unie o rozdílech v prohlášeních, složení a chuti produktů na středoevropských/východoevropských a západoevropských trzích EU  
- B8-0301/2017  

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přístupu osob trpících neurologickými poruchami a chronickými bolestmi k zaměstnání  
- P8_DCL(2016)0112 - Nevzato v potaz  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 179 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o rozdílech ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Nevzato v potaz  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum zahájení : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatářů : 141 - 28-07-2016
Písemné prohlášení o výstavbě strategického dopravního koridoru„Via Carpathia“ ve východních regionech EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Nevzato v potaz  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 61 - 08-06-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech