Ernest URTASUN : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie  
- ECON_AD(2018)625497 -  
-
ECON 
POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k humanitárním vízům  
- FEMM_AD(2018)622295 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k tématu „Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům – další kroky“  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie  
- ECON_AD(2018)615441 -  
-
ECON 
POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018  
- FEMM_AD(2018)616579 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o politikách zaměřených na zaručení minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě  
- ECON_AD(2017)601226 -  
-
ECON 
STANOVISKO k provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii  
- FEMM_AD(2015)569696 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k bezpečnostním výzvám v oblasti Blízkého východu a severní Afriky a výhledům na politickou stabilitu  
- FEMM_AD(2015)551923 -  
-
FEMM 

Kontakt