Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
 • Člen
 • Švédsko Miljöpartiet de gröna
 • Datum narození: 26. říjen 1973, Solna

Vystoupení na plenárním zasedání

46

Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (rozprava)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (rozprava) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Složení Evropského parlamentu (rozprava)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reforma volebního práva Evropské unie (rozprava)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách EU (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (rozprava)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (rozprava)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

14

ZPRÁVA o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

ZPRÁVA s doporučeními Komisi k promlčecím lhůtám u dopravních nehod

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

ZPRÁVA o výroční zprávě za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

ZPRÁVA o elektronické demokracii v Evropské unii: možnosti a výzvy

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

ZPRÁVA obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

ZPRÁVA o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

ZPRÁVA o využívání řízení o evropském platebním rozkazu

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

11

STANOVISKO k výročním zprávám za roky 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

STANOVISKO o akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

STANOVISKO k celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

STANOVISKO k výroční zprávě o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2014

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

návrhy usnesení za skupinu/výbor

2

Otázky k písemnému zodpovězení

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komise

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Rada

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komise

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komise

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komise

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komise

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komise

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Rada

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komise

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

2

Písemná vysvětlení hlasování

4

 

Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Evropský pilíř sociálních práv (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels