Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Alternativa galega de esquerda en Europa (Španělsko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradnice 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rybolov

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu ES  
 

He votado en contra de este informe porque implica dificultar las posibilidades de conformar grupos políticos dentro del Parlamento Europeo.

Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) ES  
 

Eurodac es la base de datos europea de huellas dactilares para identificar a las personas solicitantes de asilo, pero también son tomadas las huellas de aquellas que atraviesan fronteras europeas sin la realización de los trámites administrativos que la UE considera necesarios para calificar a una persona como «legal». La base de datos Eurodac fue creada originalmente para aplicar el Reglamento de Dublín, es decir, únicamente en aras de la eficiencia de las políticas de asilo. Sin embargo, nuestro grupo ha venido denunciando numerosos indicios que revelan un uso antimigratorio de estos datos, por eso me he opuesto con mi voto.

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) ES  
 

La referencia a defensa en este Reglamento es problemática y comprometida a nuestro entender, teniendo en cuenta el artículo 5, que establece que se destinarán fondos para fomentar la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la base europea de defensa, tecnológica e industrial. Además, las propuestas de derechos y protección de la persona investigadora se diluyen en el informe final del acuerdo. Hemos votado en contra por estos motivos.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prosazování ekologických produktů v jídelnách  
- P8_DCL(2016)0117 - Nevzato v potaz  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 75 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o regulaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky  
- P8_DCL(2016)0066 - Nevzato v potaz  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 77 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o vypracování evropské strategie pro řízení, kontrolu a případné vyhubení sršně asijské (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Nevzato v potaz  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 72 - 28-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech