Notis MARIAS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Místopředseda
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 06-01-2015 : Independent Greeks (Řecko)
 • 07-01-2015 / 04-04-2017 : Independent (Řecko)
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Greece-The Alternative Road (Řecko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petiční výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petiční výbor

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k provádění ustanovení Smlouvy týkající se občanství EU  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 
STANOVISKO k výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů  
- PETI_AD(2017)582235 -  
-
PETI 
STANOVISKO k přeshraničním aspektům osvojení  
- PETI_AD(2016)576867 -  
-
PETI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
STANOVISKO o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
STANOVISKO k návrhu na změnu rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o opětovném projednání dluhů  
- P8_DCL(2016)0043 - Nevzato v potaz  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 75 - 28-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech