Liliana RODRIGUES : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugalsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 23-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

POSTOJ V PODOBĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy  
- FEMM_AD(2017)601186 -  
-
FEMM 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k minimálním normám pro menšiny v EU  
- CULT_AD(2018)622179 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie  
- REGI_AD(2018)616617 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Žádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) PT  
 

As alegadas ações não têm relação direta com o desempenho de Georgios Epitideios nas suas funções enquanto membro do Parlamento Europeu. Votei favoravelmente.

Žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) PT  
 

As alegadas ações não têm relação direta com o desempenho de Lampros Fountoulis nas suas funções enquanto membro do Parlamento Europeu. Votei favoravelmente.

Pedido de levantamento da imunidade de Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) PT  
 

As alegadas ações não têm relação direta com o desempenho de Eleftherios Synadinos nas suas funções enquanto membro do Parlamento Europeu. Votei favoravelmente.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prevenci sexistických reklam znevažujících ženy  
- P8_DCL(2016)0067 - Nevzato v potaz  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 100 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o rozdílech ve složení a kvalitě výrobků prodávaných na východních a západních trzích v EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Nevzato v potaz  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum zahájení : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatářů : 141 - 28-07-2016
Písemné prohlášení o posílení strategie EU pro oblast Atlantského oceánu  
- P8_DCL(2015)0024 - Nevzato v potaz  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Datum zahájení : 24-06-2015
Platné do : 24-09-2015
Počet signatářů : 34 - 25-09-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech