Marco ZULLO : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkajícímu se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
STANOVISKO ke komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
STANOVISKO o provádění směrnice 2009/128/EC o udržitelném používání pesticidů  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé  
- AGRI_AD(2018)627628 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 

Kontakt