Jiří POSPÍŠIL : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Česko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Íránem
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro ústavní záležitosti

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Kamerun  
- P8_CRE-REV(2019)04-18(4-107-0000)  

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích  
- IMCO_AD(2015)549464 -  
-
IMCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů  
- IMCO_AD(2017)609467 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2016  
- IMCO_AD(2017)609616 -  
-
IMCO 
STANOVISKO Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)  
 

Tento návrh vychází z cílů Pařížské dohody podepsané většinou států světa v roce 2016, kdy jsme se zavázali udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a nadále usilovat o to, aby nárůst teploty nepřesáhl 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. Odvětví dopravy stojí za cca 25 % všech emisí skleníkových plynů v EU, přičemž těžká vozidla tvoří jeho výraznou část. Snahu o zavádění nízkoemisní či bezemisní dopravy podporuji, proto jsem nové normy pro těžká vozidla podpořil.

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)  
 

Tato směrnice stanovuje minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla, jejím účelem je prosazovat čistou dopravu posílením nových, ekologických technologií a dlouhodobě snižovat emise CO2 a jiných látek znečišťujících ovzduší. V souvislosti s výzvami globální klimatické změny tento návrh považuji za opodstatněný, a proto jsem hlasoval pro.

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)  
 

Osobně nejsem zastáncem vytvoření společné evropské armády jakožto nějaké konkurence pro společenství NATO. Tento fond má však za cíl podporovat společný výzkum a vývoj v oblasti obrany mezi státy EU, což plně podporuji, neboť to povede k lepší koordinaci armád jednotlivých členských států, vyšší efektivnosti vynakládaných výdajů na obranu a dosažení větších úspor z rozsahu.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt