Elmar BROK : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Předseda 

 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konference předsedů výborů
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
STANOVISKO o politickém plánování a dlouhodobých trendech: rozpočtové dopady na posilování kapacit  
- AFCO_AD(2013)513165 -  
-
AFCO 
STANOVISKO o efektivní evropské strategii v oblasti surovin  
- AFET_AD(2011)462807 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k vyšetřovací zprávě o úloze a operacích trojky (ECB, Komise a MMF) v souvislosti se zeměmi eurozóny zapojenými do ozdravného programu  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost  
- AFCO_AD(2010)445813 -  
-
AFCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nebezpečí nacionalismu, antisemitismu a jiných forem etnické nesnášenlivosti hrozící ze strany hnutí proti evropskému projektu  
- P7_DCL(2013)0015 - Nevzato v potaz  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum zahájení : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatářů : 150 - 08-01-2014
Písemné prohlášení o vzdělávání a náboženské diskriminaci v Pákistánu  
- P7_DCL(2012)0017 - Nevzato v potaz  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatářů : 56 - 05-07-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt