Bernhard RAPKAY : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředseda

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 19-01-2012 / 26-05-2013 : Hospodářský a měnový výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže  
- JURI_AD(2014)524711 -  
-
JURI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o změně článku 7 jednacího řádu Evropského parlamentu  
- JURI_AD(2013)508079 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy  
- JURI_AD(2011)464948 -  
-
JURI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech