Maria Gabriela ZOANĂ : Životopis 

Původní znění : RO 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sama poslankyně)  
Aktualizováno: 29/08/2018 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 2015 : specializační kurz: specializační vzdělávací program pro vyšší státní úředníky, Státní agentura pro státní úředníky
 • 2015 : specializační kurz: vedení a management ve veřejné správě, L’Ecole Nationale d’Administration (Francie) / Státní agentura pro státní úředníky
 • 2015 : specializační kurz: modul moderní a účinná veřejná správa, L’Ecole Nationale d’Administration (Francie) / Státní agentura pro státní úředníky
 • 2013 : specializační kurz: vnější politika a diplomacie, Rumunský diplomatický institut
 • 2013 : specializační kurz: manažerský kurz, Sdružení na podporu žen v Rumunsku, Ministerstvo práce, rodiny, sociálních věcí a starších osob, Ministerstvo školství
 • 2013 : specializační kurz: sociální a občanské dovednosti, Sdružení „Academia de Advocacy“, Temešvár
 • 2013 : specializační kurz: podnikatelské dovednosti, Sdružení na podporu žen v Rumunsku, Ministerstvo práce, rodiny, sociálních věcí a starších osob, Ministerstvo školství
 • 2011 : odborná příprava: školitelka pedagogických pracovníků – sdružení „Středisko pro strategické zdroje a iniciativy“, Ministerstvo práce, rodiny a rovných příležitostí, Ministerstvo školství, výzkumu a mládeže
 • 2010 : vysoká škola: doktorát v oboru práv, doktorandské studium na Policejní akademii Alexandra Ioana Cuzy, Bukurešť, Právnická fakulta
 • 2008 : specializační kurz: Letní škola demokracie, Škola politických studií Rady Evropy, Štrasburk – Evropská škola Ovidia Șincaie, Univerzita pro demokracii, Rada Evropy
 • 2008 : vysoká škola: magisterské studium, Škola postgraduálních studií Ovidia Șincaie, Bukurešť
 • 2008 : specializační kurz: pokročilý manažerský kurz, Letní škola demokracie, Škola politických studií Rady Evropy, Štrasburk – Evropská škola Ovidia Șincaie, Univerzita pro demokracii, Rada Evropy
 • 2005 : specializační kurz: vzdělávací kurz v oblasti mediace, pilotní středisko pro mediaci, Craiova a Ministerstvo spravedlnosti
 • 2003 : vysoká škola: diplom v oblasti ekonomických věd, Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních hospodářských vztahů
 • 2003 : specializační kurz: soukromé právo, Právnická fakulta, Univerzita v Bukurešti
 • 2001 : vysoká škola: diplom v oblasti práva, Univerzita Tita Maioreska, Právnická fakulta, Bukurešť
 • 2001 : specializační kurz: právo Evropských společenství, přípravné hospodářské a správní středisko, Univerzita v Bukurešti

Profesní dráha 

 • 2012-2018 : odborná asistentka: vedení kurzů kriminalistiky a zvláštního trestního práva, semináře v oblasti procesního trestního práva, práva Evropské unie, evropského práva v oblasti hospodářské soutěže, práva v oblasti mezinárodního obchodu a správního práva, Právnická fakulta, Univerzita v Pitešti
 • 2013-2018 : zástupkyně generálního ředitele, Státní úřad obchodního rejstříku, Bukurešť
 • 2012-2014 : členka specializační právnické komise, městská rada, Pitešť
 • 2009-2012 : odborná asistentka: vedení kurzu v oblasti organizace veřejné správy a semináře v oblasti trestního práva, Právnická fakulta, Univerzita Tita Maioreska, Bukurešť
 • 2008-2013 : rozhodce: rozhodčí činnost, arbitrážní soud při Obchodní a průmyslové komoře, župa Argeš
 • 2005-2013 : mediátor: mediační činnost a mimosoudní urovnávání sporů, předsedkyně, mediační středisko v Pitešti
 • 2009-2013 : insolvenční správkyně: správa insolvenčních řízení ve funkci insolvenčního správce a úpadkových řízení ve funkci likvidátora, Národní svaz insolvenčních správců Rumunska, pobočka Argeš
 • 2003-2013 : advokátka: právní pomoc, konzultace a zastupování v trestních, občanských a obchodních věcech, Advokátní komora, Argeš
 • 2013 : poradce v kabinetu státního sekretáře: koordinace právní činnosti, členka mezirezortní a meziinstitucionální komise, oddělení infrastrukturních projektů a zahraničních investic
 • 2001-2019 : asistentka / pomocná pedagogická činnost: vedení seminářů v oblasti správního a trestního práva, Fakulta ekonomických, právních a správních věd, Univerzita v Pitešti

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 2016-... : výkonná tajemnice, Organizace sociálně demokratických žen
Funkce v orgánech místní samosprávy  
 • 2012-2014 : členka městského zastupitelstva, městská rada, Pitešť
Funkce ve vládě členského státu  
 • 2013-2018 : zástupkyně generálního ředitele, Státní úřad obchodního rejstříku, Bukurešť

Kontakt