Maria Gabriela ZOANĂ : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) RO  
 

Consolidarea capacitǎţii administrațiilor publice este esenţialǎ pentru toate statele membre, în special în ceea ce privește accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni și eficiența răspunsurilor furnizate. Consider cǎ acest lucru este benefic şi pentru un proces transparent şi eficient de accesare şi utilizare a fondurilor europene în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune, inclusiv când vorbim de investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investițiile productive în IMM-uri, precum și investițiile legate de dezvoltarea durabilă și energie care oferă beneficii pentru mediu. Susţin introducerea de noi domenii cum ar fi proiectele care vizeazǎ consolidarea securității cibernetice.
Susţin propunerea raportorului de îmbunǎtǎţire a propunerii Comisiei în această direcție, care este în unele puncte lacunară, Parlamentul propunând o serie de completǎri pentru a nu întrerupe experiențele inițiate în perioada de programare 2014-2020.

Elektronické informace o nákladní dopravě (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) RO  
 

Constatăm că sectorul transporturilor este rămas în urmă cu digitalizarea informațiilor privind sectorul de transporturi de mărfuri, ceea ce determină o eficiență redusă a acestui sector și a întregului lanț de aprovizionare. Ca atare, ar fi benefică pentru Europa armonizarea utilizării documentelor electronice, pentru a reduce astfel sarcinile administrative inutile ale operatorilor de transport, a monitoriza mai bine operatorii de transport cu grad ridicat de risc și a depista mai ușor practicile frauduloase.
Consider că acceptarea de către autoritățile publice a informațiilor în formă electronică va permite atât o comunicare mai ușoară cu operatori, cât și, indirect, reducerea costurilor administrative, în special pentru IMM-uri.
Susțin propunerea raportorului referitoare la necesitatea dezvoltării unei platforme europene pentru schimbul și partajarea cu ușurință a informațiilor.

Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) RO  
 

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare este un instrument care facilitează cooperarea și schimbul de informații între statele membre, și nu o bază de date tradițională. Consider că, pentru a reflecta cu acuratețe și în mod util informațiile despre cazierele judiciare deținute de statele membre, păstrarea datelor privind informațiile de identificare în sistemul ECRIS-TCN trebuie să fie în concordanță cu păstrarea cazierelor judiciare naționale. În caz contrar, am putea avea o discrepanță între perioadele de timp în care cazierele judiciare ale TCN și ale resortisanților UE pot fi identificate cu ușurință și solicitate de la alt stat membru. Acest lucru ar submina însuși scopul sistemului ECRIS-TCN și ar crea, în practică, o discrepanță injustă între resortisanții UE și TCN.

Zavedení programu Evropský sbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) RO  
 

Consider benefică o implicare mai mare a părților interesate pe parcursul întregului ciclu, în special a rețelelor de tineret și a organizațiilor participante, și susțin poziția raportoarei, potrivit căreia toate aceste rețele și organizații ar trebui consultate în mod regulat, pe întreaga durată a punerii în aplicare a programului.
Consider, totodată, benefic să existe o mai bună comunicare și vizibilitate a programului, motiv pentru care pot fi promovați ambasadori ai Corpului european de solidaritate (foștii participanți), care pot fi încurajați să își împărtășească experiența prin intermediul rețelelor de tineret și a instituțiilor de învățământ, în timp ce agențiile naționale ar trebui să le ofere un sprijin relevant.

Akt EU o kybernetické bezpečnosti (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) RO  
 

Consider că este benefic pentru Europa să avem un program de lucru multianual al Uniunii care să identifice acțiuni comune la capitolul securitate cibernetică, care să fie întreprinse la nivelul Uniunii și care să menționeze domeniile pentru care ar trebui create, prioritar, sisteme europene de certificare, precum și nivelul de echivalență al know-how-ului și cunoștințelor de specialitate ale organismelor de evaluare și de supraveghere din statele membre.
Susțin poziția raportoarei potrivit căreia producătorul sau furnizorul de produse, procese și servicii TIC ar trebui să fie obligat să emită o declarație obligatorie pentru produs care să conțină informații structurate privind certificarea, indicând, de exemplu, disponibilitatea actualizărilor sau interoperabilitatea produselor, procesului sau serviciului certificat. Acest lucru i-ar oferi consumatorului informații utile la alegerea unui dispozitiv.

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) RO  
 

40 % din teritoriul Uniunii este reprezentat de regiunile transfrontaliere, regiuni unde trăiesc circa o treime din cei 512 milioane de cetățeni ai săi. În aceste zone, un important vector al economiilor locale și regionale îl reprezintă lucrătorii transfrontalieri, care trec zilnic dintr-o țară în alta pentru a merge la muncă și a reveni apoi acasă. Numărul activităților economice la nivel transfrontalier și, implicit, PIB-ul regiunilor respective ar crește cu 2 %, ajungând la aproximativ 91 de miliarde de euro pe an dacă s-ar elimina 20 % din obstacolele frontaliere.
Susțin poziția raportorului potrivit căreia reducerea acestor bariere este posibilă dacă fiecare stat membru ar institui puncte de coordonare transfrontalieră la nivel național și, acolo unde este cazul, la nivel regional, pentru a coordona sarcinile diferitelor autorități, care, în unele state membre, includ organisme legislative naționale și regionale, și pentru a defini sarcinile și competențele acestora pe parcursul diferitelor etape ale mecanismului, incluzând inițierea, încheierea, implementarea și monitorizarea angajamentelor și declarațiilor.

Hodnocení zdravotnických technologií (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) RO  
 

În fiecare an, 1.300 mii de miliarde de euro, respectiv 10 % din PIB, este cheltuit la nivel european pentru domeniul sănătății. Din aceștia, 220 de mii de miliarde de euro - 1,41 % din PIB - sunt alocați cheltuielilor cu produse farmaceutice și 110 mii de miliarde de euro, cifră care este în creștere, investițiilor în noi dispozitive medicale. Din păcate, accesul pacienților la medicamente și sustenabilitatea sistemelor de sănătate sunt subminate de prețurile ridicate ale medicamentelor noi, care nu aduc întotdeauna progrese terapeutice semnificative. Pe scurt, este nevoie de dovezi clinice mai bune și mai multe ca o bază pentru a determina eficacitatea relativă și beneficiile terapeutice ale medicamentelor, adică calitatea acestora. Autorizația de introducere pe piață, bazată în prezent pe o evaluare a eficacității și siguranței, nu garantează, de una singură, că noul tratament reprezintă un progres, nici măcar nu exclude varianta ca acesta să reprezinte un regres, întrucât studiile și evaluările comparative necesare nu trebuie să demonstreze eficacitatea unui tratament comparativ cu alte medicamente.

Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (A8-0198/2018 - Franck Proust) RO  
 

Este important ca, din motive legate de securitate sau ordine publică, statele membre și Comisia să ia în considerare, atunci când analizează accesul investițiilor străine în Uniunea Europeană, potențialele efecte asupra infrastructurii critice și strategice, tehnologiilor critice și strategice, precum și asupra autonomiei strategice a Uniunii. Pe de altă parte, este important să se analizeze în ce măsură este posibil să fie accesate informații sensibile sau datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii sau în ce măsură există acces la servicii de interes general și la servicii de interes economic general.

Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) RO  
 

Într-o Europă fără frontiere interne, cetățenii circulă cu ușurință pe teritoriul altor state și există adesea încălcări ale normelor de circulație rutieră pe teritoriul acestora, cea mai frecventă fiind depășirea limitelor de viteză. Pentru a asigura securitatea pe rutele interne, este benefic ca, în cazul unor situații de încălcare a normelor de circulație rutieră în alt stat membru, persoanele vizate să poată fi identificate pentru a plăti contravaloarea taxelor rutiere aferente, cu condiția să se asigure protecția datelor cu caracter personal.
Susțin poziția raportorului privind necesitatea stabilirii unei limite de timp pentru stocarea datelor cu caracter personal pentru asemenea situații, date personale care trebuie să fie prelucrate exclusiv pentru a facilita schimbul transfrontalier de informații privind neplata taxelor rutiere și să nu fie prelucrate în continuare pentru niciun alt scop, accesul la datele cu caracter personal fiind acordat numai autorităților competente desemnate pentru schimbul de informații privind înmatricularea vehiculelor.

Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) RO  
 

Într-o Europă fără frontiere interne și cu o piață internă dinamică, este benefic să se reducă barierele pe piață și să se îmbunătățească funcționarea pieței interne a bunurilor. Pentru aceasta, susțin poziția raportorului privind necesitatea ca statele membre și Comisia să inițieze un proces de evaluare, pentru a stabili dacă toate normele naționale sunt încă adecvate scopului lor și dacă nu creează bariere netarifare disproporționate.
Pe de altă parte, autoritățile competente ar trebui să aibă capacitatea și posibilitatea de a aduce contribuții la orientări și de a furniza feedback în legătură cu acestea. În cazul în care există diferențe de la un stat membru la altul, acestea pot justifica aplicarea normelor naționale de către autoritățile competente. Cu toate acestea, deciziile administrative trebuie să fie întotdeauna justificate în mod corespunzător, legitime, adecvate și să respecte principiul proporționalității, iar autoritatea competentă trebuie să ia decizia cel mai puțin restrictivă posibil.

Kontakt