Pat the Cope GALLAGHER : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irsko)

Předseda 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2009  
- PECH_AD(2011)454553 -  
-
PECH 
STANOVISKO návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014  
- PECH_AD(2010)448757 -  
-
PECH 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k převodu legislativních pravomocí a kontrole výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 
STANOVISKO k Evropské investiční bance – Výroční zpráva za rok 2008  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Návrh usnesení o situaci v oblasti rybolovu makrel v severovýchodním Atlantiku  
- B7-0226/2014  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech