Paavo VÄYRYNEN : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Suomen Keskusta (Finsko)

Místopředseda 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
  • 25-01-2017 / 11-06-2018 : Výbor pro rozvoj

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro rozvoj
  • 14-07-2014 / 11-06-2018 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pro rozvoj

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
  • 19-01-2017 / 11-06-2018 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem  
- DEVE_AD(2018)620878 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k operacím na podporu míru – zapojení EU do činností OSN a Africké unie  
- DEVE_AD(2016)575372 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k doporučení Radě k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů  
- DEVE_AD(2016)578547 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO o budoucnosti potravinářství a zemědělství  
- DEVE_AD(2018)619225 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o úsilí EU v oblasti udržitelnosti  
- DEVE_AD(2017)602902 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 123, 128, 130b, 135 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 128 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) FI  
 

Vastustin siirtymistä neuvotteluihin puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi, koska en kokenut että valiokunnan mietintö on hyvä pohja neuvotteluille. Tehokkain tapa edistää puolustustarviketeollisuuden kehitystä on parantaa alan sisämarkkinoiden toimivuutta. EU-rahoitus johtaisi käytännössä kansallisen rahoituksen vähenemiseen. Varojen kierrättäminen Brysselin kautta ei ole järkevää.

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) FI  
 

Äänestin pankkiunionia koskevaa vuoden 2017 vuosikertomusta käsitellyttä mietintöä vastaan. Pankkiunioni ja siihen liittyvät yhteinen varautumisjärjestely ja talletussuojarahasto ovat täysin vääriä tapoja vastata euroalueen velkakriisin aiheuttamiin ongelmiin. Missään vaiheessa euroalueen ongelmat eivät ole liittyneet sääntöjen ja institutionaalisen rakenteen puuttumiseen, vaan siihen, että euroalueeseen on kuulunut kansantalouksiltaan ja kulttuureiltaan aivan liian erilaisia jäsenmaita.

Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) FI  
 

Äänestin parlamentin kokoonpanoa koskevaa mietintöä käsiteltäessä ylikansallisia listoja vastaan. Ne olisivat jopa federalismin periaatteiden vastaisia. Ne olisivat askel EU:n kehittämiseksi yhtenäisvaltion suuntaan.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 130, příloha II jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji s nenávistnými projevy a extremismem na internetu  
- P8_DCL(2016)0077 - Nevzato v potaz  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 143 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech