Jiří MAŠTÁLKA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Místopředseda 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Výbor pro právní záležitosti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 06-02-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro právní záležitosti

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí  
- JURI_AD(2017)601097 -  
-
JURI 
STANOVISKO ke zprávě o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
STANOVISKO k doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkajícímu se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (A8-0178/2019 - Evelyn Regner)  
 

Dnes se hlasovalo o vzdání poslanecké imunity pro dánského europoslance Jørna Dohrmanna. Úřad státního zastupitelství zpočátku doporučil, aby byla ve věci proti Jørnovi Dohrmannovi namísto trestu odnětí svobody stanovena pokuta ve výši 20 000 DKK, aniž by bylo vzneseno formální obvinění. Nicméně, Jørn Dohrmann popřel obvinění a podle ředitele prokuratury by pak bylo rozporné usilovat o mimosoudní urovnání prostřednictvím oznámení o uložení trestu. Za účelem podání žaloby proti panu Dohrmannovi proto příslušný orgán podal žádost o zbavení imunity. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se údajná žaloba nevztahuje na názory vyjádřené poslancem nebo na jeho hlasování, které poslanec vykonal v Evropském parlamentu dle svých povinností na základě článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, a proto žaloba nemá žádný jednoznačný ani přímý vztah k plnění úkolů Jørna Dohrmanna ve funkci poslance Evropského parlamentu. A proto jsem tedy souhlasil se zbavením poslanecké imunity Jørna Dohrmanna v rámci řízení EP.

Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier)  
 

Dnes se hlasovala zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES. Tuto zprávu jsem podpořil, neboť nám skandál dieselgate ukázal, jak zranitelní spotřebitelé v celé Evropě jsou a zároveň jak přímo jsou ovlivněni korporátní kriminalitou a podváděním. „Skupinové“ akční systémy skutečně umožňují občanům stát se jednotnými jakožto žadateli, dohledat se spravedlnosti, sdílet právní náklady a nakonec ukončit porušování ze strany obchodníka a získat spravedlivou náhradu. Tento systém zároveň slouží jako odstrašující prostředek proti monopolistickým a obecně nezákonnějším obchodním praktikám. Bohužel, pro tento účel nabízí pracovní a relativně efektivní systém pouze několik zemí EU. V drtivé většině zemí je to současně právně nemožné, nebo nastavený systém nefunguje. To představuje jasnou a rozsáhlou nerovnost v přístupu ke spravedlnosti mezi evropskými občany v závislosti na zemi jejich bydliště. Návrh celkově zřídil systém založený na existenci tzv. kvalifikovaných subjektů, a to na základě přísných kritérií nezávislosti a transparentnosti a registrovaných na evropské úrovni, které usilují o reprezentativní opatření zaměřená na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.

Smlouvy o poskytování digitálního obsahu (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss)  
 

Hlasovalo se o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu. Tento návrh se týká prodeje zboží online a má za cíl odstranit stávající právní překážky v oblasti přeshraničního elektronického obchodu. Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o některých aspektech týkajících se smluv o digitálním obsahu a digitálních službách. Spolu s návrhem prodeje zboží tvoří balíček pro celoevropskou ochranu spotřebitele. V současné době se množství ochrany spotřebitele pro digitální zboží a služby v jednotlivých členských státech značně liší. Existují dokonce členské státy, které v současné době nepředpokládají ochranu spotřebitele v digitální oblasti. Nový rámec by měl řešit nejistotu, kterou by spotřebitelé mohli mít ve chvíli, kdy nakupují online v obchodech jiných členských států. Cílem bylo plně harmonizovat pravidla týkající se prodeje zboží s cílem vytvořit „rovné podmínky“ a „jasnost pro spotřebitele“. Jako stínový poradce tohoto návrhu jsem podpořil harmonizaci bez snížení práv na ochranu spotřebitele v těch členských státech, které mají vyšší úroveň práv na ochranu spotřebitele. Díky těmto jednáním teď existuje rovnováha pro spotřebitele s novými nebo lepšími právy na digitální obsah, aniž by to ovlivnilo členské státy s vyšší ochranou spotřebitele.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prevenci používání olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o boji proti podvodům se záznamy počtu ujetých kilometrů na trhu s ojetými automobily  
- P8_DCL(2016)0030 - Nevzato v potaz  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 147 - 12-07-2016
Písemné prohlášení o výrobě metamfetaminu z léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu  
- P8_DCL(2015)0023 - Nevzato v potaz  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Datum zahájení : 08-06-2015
Platné do : 08-09-2015
Počet signatářů : 52 - 09-09-2015

Prohlášení