Bogusław LIBERADZKI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polsko)

Místopředseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Kvestor 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestoři
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004, směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004  
- CONT_AD(2013)514829 -  
-
CONT 
STANOVISKO k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly  
- TRAN_AD(2011)467189 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526097 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526098 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526096 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o uskutečnění projektu dopravního spojení v odlehlých oblastech  
- P7_DCL(2010)0092 - Nevzato v potaz  
Zigmantas BALČYTIS , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ivars GODMANIS , Bogusław LIBERADZKI , Justas Vincas PALECKIS  
Datum zahájení : 22-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Počet signatářů : 46 - 10-03-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami 

Kontakt