Hannu TAKKULA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Suomen Keskusta (Finsko)

Poslanci 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 01-02-2017 / 14-01-2018 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Náhradník 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 02-09-2015 / 28-02-2018 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 19-01-2017 / 06-02-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

NÁVRH POSTOJE VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem  
- INTA_AD(2018)615448 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství  
- CONT_AD(2017)599625 -  
-
CONT 
STANOVISKO k provádění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)  
- CONT_AD(2017)599570 -  
-
CONT 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k příštímu VFR: k přípravě postoje Parlamentu k VFR po roce 2020  
- AGRI_AD(2018)612377 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k zaostávajícím regionům v EU  
- AGRI_AD(2018)612186 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- AGRI_AD(2018)612259 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 123, 128, 130b, 135 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 128 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly FI  
 

Talousarvioon liittyvässä keskustelussa suurin helposti säästettävä kuluerä syntyisi siirtymisellä yhteen istuntopaikkaan. Tästä aiheutuu vuosittain merkittävä kuluerä, joka olisi helposti leikattavissa.

Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) EN  
 

I voted in favour of this report because violence against women and domestic violence are still very much present in today’s world, including within the borders of the European Union. It is important to do everything in our power to help the victims, bring perpetrators to justice and prevent any future instances of violence. It is one of the crucial steps on the way to achieving gender equality within the European Union.

Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (A8-0269/2017 - Maria Arena) FI  
 

Mietintö pääpiirteissään sisältää kannatettavia elementtejä, mutta kauppapolitiikan kestävyyden ei tulisi perustua ainoastaan EU:n jäsenmaiden yrityksiä koskevaan sääntelyyn, vaan ideaalia olisi luoda globaalit säännöt, jotka sitovat kaikkia yrityksiä. Luomalla yksinomaan eurooppalaista sääntelyä vahingoitamme eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Globaalien arvoketjujen säänteleminen edellyttää globaaleja sääntöjä. Tästä syystä en voi hyväksyä mietintöä kokonaisuutena.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 130, příloha II jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 133 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o připomínce obětí holokaustu a podpoře pro vznik památníku holokaustu v Babím Jaru  
- P8_DCL(2016)0136 - Nevzato v potaz  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 135 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o dětských obětech násilí, zneužívání a špatného zacházení  
- P8_DCL(2016)0107 - Nevzato v potaz  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 38 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o diskriminaci ve sportu  
- P8_DCL(2016)0098 - Nevzato v potaz  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 76 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami