• Oldřich   VLASÁK  

Oldřich VLASÁK : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020: ponaučení a další postup  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 
STANOVISKO k reindustrializaci Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost  
- REGI_AD(2013)513076 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
STANOVISKO k provádění strategie EU pro mládež (2010–2012)  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 
STANOVISKO k modrému růstu – podpoře udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám  
- REGI_AD(2013)505979 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy  
- REGI_AD(2012)491329 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES  
- REGI_AD(2012)494848 -  
-
REGI 
STANOVISKO ke zvláštní zprávě č. 2/2012 nazvané „Finanční nástroje pro malé a střední podniky spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj“  
- REGI_AD(2012)492640 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006  
- REGI_AD(2012)486225 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  
- TRAN_AD(2012)486053 -  
-
TRAN 
STANOVISKO Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí  
- REGI_AD(2012)487810 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006  
- TRAN_AD(2012)486006 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nástroji předvstupní pomoci (NPP II)  
- REGI_AD(2012)487681 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce  
- TRAN_AD(2012)480799 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
STANOVISKO k mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013  
- REGI_AD(2012)486122 -  
-
REGI