Oldřich VLASÁK : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-01-2012 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Česko)

Místopředseda 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
STANOVISKO ke CARS 2020: akčnímu plánu pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě  
- TRAN_AD(2013)514598 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k regionální známce kvality: na cestě k lepším postupům v ekonomice venkova  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020: ponaučení a další postup  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne starostů  
- P7_DCL(2014)0006 - Nevzato v potaz  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 39 - 17-04-2014

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech