Jaromír KOHLÍČEK : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce  
- TRAN_AD(2012)480799 -  
-
TRAN 
NÁVRH STANOVISKA ke zprávě za rok 2010 o provádění programů politiky soudržnosti na období 2007–2013  
- TRAN_AD(2011)450650 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010  
- TRAN_AD(2009)427049 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526097 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526098 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt