Mirosław PIOTROWSKI : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polsko)
 • 09-10-2014 / 01-07-2019 : Niezależny (Polsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu podkreśla się potrzebę zwalczania wszelkich form korupcji i wzywa się państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w obszarze wymiany informacji. Sprawozdanie zawiera wiele innych zapisów, które należy poprzeć. Jednocześnie jednak odwołuje się do ustanowienia Prokuratury Europejskiej, co jest kontrowersyjne z punktu widzenia mojego kraju. Dlatego też zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) PL  
 

Od dawna apeluję do decydentów UE, by włączyli się w działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Zaniechania w tym zakresie skutkują tak tragicznymi wydarzeniami jak wczorajszy zamach w Strasburgu. Miał on miejsce w przeddzień głosowania nad sprawozdaniem Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu.
Jednakże część zapisów w nim zawartych budzi poważne zastrzeżenia co do prawdziwych intencji jego autorów. Na przykład w ustępie 36 Parlament domaga się „przejrzystej kontroli i akredytowania jedynie tych programów edukacji teologicznej, które są w pełni zgodne z wartościami demokracji, praworządności, praw człowieka, neutralnością i demokratycznym laicyzmem państw europejskich”. Nie bardzo wiadomo, jak można pogodzić teologię z laicyzmem.
W ustępie 38 z kolei Parlament wzywa państwa członkowskie do zamykania tych miejsc kultu religijnego, które „nie przestrzegają zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka”. Mogłoby to doprowadzić do poważnych nadużyć w zakresie wolności religijnych. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (A8-0392/2018 - David McAllister) PL  
 

W przyjętym sprawozdaniu rocznym w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w art. 28 Parlament popiera propozycję przedstawioną przez przewodniczącego Komisji Europejskiej w orędziu o stanie Unii, aby przyjąć system głosowania większością kwalifikowaną w określonych obszarach WPZiB, w których traktaty aktualnie wymagają jednomyślności. Taka zmiana marginalizowałaby część krajów Unii Europejskiej, pozbawiając je wpływu na tę politykę, i jest to kolejny krok w kierunku utworzenia europejskiego superpaństwa. Nie ma na to przyzwolenia społecznego w Unii Europejskiej. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech