Zuzana ROITHOVÁ : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Místopředsedkyně 

 • 17-09-2009 / 03-07-2013 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2012  
- LIBE_AD(2014)524739 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- LIBE_AD(2014)524746 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2012  
- LIBE_AD(2014)524742 -  
-
LIBE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k souladu Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými s právy zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl  
- IMCO_AD(2011)473720 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo  
- AFET_AD(2011)456623 -  
-
AFET 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně spotřebitelů využívajících finanční služby před lichvářskými praktikami  
- P7_DCL(2013)0017 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum zahájení : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatářů : 78 - 08-01-2014
Písemné prohlášení k uctění památky Václava Havla a jako projev uznání tomuto bývalému prezidentovi Československa a České republiky a obhájci lidských práv  
- P7_DCL(2012)0018 - Nevzato v potaz  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatářů : 141 - 05-07-2012
Písemné prohlášení o uplatňování zásady reciprocity osvobození od vízové povinnosti ve vztahu ke Kanadě a Spojeným státům americkým  
- P7_DCL(2011)0008 - Nevzato v potaz  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Datum zahájení : 07-03-2011
Platné do : 09-06-2011
Počet signatářů : 144 - 09-06-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech