Vittorio PRODI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itálie)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 15-11-2011 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
 • 16-11-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)  
- ENVI_AD(2010)430605 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010  
- ENVI_AD(2013)519791 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k inovacím pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci  
- P7_DCL(2011)0025 - Přijato  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Datum zahájení : 09-05-2011
Platné do : 29-09-2011
Přijato (datum) : 29-09-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0432
Počet signatářů : 381 - 29-09-2011
Písemné prohlášení o zeleném očním zákalu  
- P7_DCL(2010)0001 - Nevzato v potaz  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Datum zahájení : 18-01-2010
Platné do : 06-05-2010
Počet signatářů : 168 - 07-05-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech