Raül ROMEVA i RUEDA : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředseda
 • 01-02-2012 / 20-03-2013 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředseda
 • 21-03-2013 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředseda

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Iniciativa per Catalunya Verds (Španělsko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 17-04-2013 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k provádění směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh  
- PECH_AD(2011)469875 -  
-
PECH 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO na téma „Boj proti nezaměstnanosti mladých lidí: možná řešení“  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 zavádí program Práva a občanství  
- FEMM_AD(2012)491197 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k drobnému a řemeslnému rybolovu a reformě SRP  
- FEMM_AD(2012)483748 -  
-
FEMM 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě  
- P7_DCL(2013)0006 - Nevzato v potaz  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 221 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí páchaném na ženách a domácímu násilí a boji proti němu  
- P7_DCL(2012)0037 - Nevzato v potaz  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum zahájení : 19-11-2012
Platné do : 19-02-2013
Počet signatářů : 287 - 07-02-2013
Písemné prohlášení o uznání mnohočetné přecitlivělosti na chemické látky a nadměrné citlivosti vůči účinkům elektromagnetického pole v rámci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN)  
- P7_DCL(2012)0014 - Nevzato v potaz  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 188 - 14-06-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech