Alessandra MUSSOLINI : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 29-11-2016 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 30-11-2016 / 11-12-2016 : Nezařazení poslanci
 • 12-12-2016 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 03-09-2018 : Forza Italia (Itálie)
 • 04-09-2018 / 05-06-2019 : Independent (Itálie)
 • 06-06-2019 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 30-11-2016 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 01-07-2014 / 30-11-2016 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-07-2014 / 30-11-2016 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 12-01-2017 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 12-01-2017 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) IT  
 

Il mio voto a favore della relazione deriva dalla convinzione che, la definizione di standard di riduzione delle emissioni ambiziosi, rappresenti un obiettivo che l'Unione europea ha il compito di perseguire, per il bene dell'ambiente, e della salute delle generazioni future.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) IT  
 

Mi sono espressa a favore della relazione a firma del collega Patriciello, poiché ritengo che la creazione di condizioni per un'efficiente cooperazione scientifica e tecnologica tra Unione europea e Marocco, non apporterà soltanto vantaggi tangibili in questi settori, ma sarà altresì propedeutica al potenziamento del dialogo tra le parti anche in altri ambiti.

Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) IT  
 

L'Unione europea intrattiene con gli Stati Uniti relazioni più intense in materia di scienza, tecnologia e innovazione rispetto a qualsiasi altro paese extra europeo. Una maggiore cooperazione tra le parti può portare a una significativa crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita per i cittadini su entrambe le sponde dell'Atlantico. Per questo mi sono espressa a favore della relazione prorogando l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America per un nuovo periodo di cinque anni.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech dítěte  
- P8_DCL(2016)0135 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 120 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o pitné vodě jakožto základním právu  
- P8_DCL(2016)0071 - Nevzato v potaz  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 78 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o chronických bolestech nesouvisejících s rakovinou u lidí starších 65 let  
- P8_DCL(2016)0065 - Nevzato v potaz  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 136 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech