Cornelis VISSER : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 17-10-2007 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 17-10-2007 / 13-07-2009 : Christen Democratisch Appèl (Nizozemsko)

Poslanci 

  • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor
  • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
  • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Náhradník 

  • 05-11-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
  • 05-11-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Izraelem

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020  
- ECON_AD(2008)406063 -  
-
ECON 
STANOVISKO k plnému využití výhod digitální dividendy v Evropě – společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání  
- CULT_AD(2008)404745 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.