Dirk STERCKX : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
  • 20-07-2009 / 06-09-2011 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 06-09-2011 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgie)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Hospodářský a měnový výbor
  • 16-07-2009 / 06-09-2011 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k tématu EU a Čína: nevyvážený obchod?  
- EMPL_AD(2011)460639 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty  
- ECON_AD(2009)428154 -  
-
ECON 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2009  
- TRAN_AD(2010)448679 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel  
- TRAN_AD(2010)439089 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech