Heide RÜHLE : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Německo)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • 16-09-2009 / 22-03-2011 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Indií

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí  
- REGI_AD(2012)496425 -  
-
REGI 
STANOVISKO k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly  
- IMCO_AD(2010)445757 -  
-
IMCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže  
- IMCO_AD(2014)519553 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami  
- IMCO_AD(2013)510696 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly  
- IMCO_AD(2013)513161 -  
-
IMCO 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o uplatňování zásady subsidiarity a rozmanitosti při stanovování konkrétních úkolů, které má podle jednotlivých členských států plnit sociální bydlení  
- P7_DCL(2010)0085 - Nevzato v potaz  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 17-02-2011
Počet signatářů : 164 - 17-02-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech