• Nirj   DEVA  

Nirj DEVA : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie  
- DEVE_AD(2018)627027 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019  
- DEVE_AD(2018)623732 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu  
- DEVE_AD(2018)615505 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu  
- DEVE_AD(2018)615384 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020  
- DEVE_AD(2018)612385 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva  
- DEVE_AD(2017)608037 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018  
- DEVE_AD(2017)609383 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru  
- DEVE_AD(2017)601264 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu  
- DEVE_AD(2017)599579 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k palmovému oleji a odlesňování deštných pralesů  
- DEVE_AD(2017)594062 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii  
- DEVE_AD(2017)593897 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES  
- DEVE_AD(2016)594116 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy  
- DEVE_AD(2016)584184 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008  
- DEVE_AD(2016)584189 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením  
- DEVE_AD(2016)576996 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise  
- DEVE_AD(2016)578832 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k boji proti korupci a dalším krokům v návaznosti na usnesení CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE