Nirj DEVA : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené království)

Místopředseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro rozvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradník 

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků  
- DEVE_AD(2013)516643 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství  
- DEVE_AD(2012)487772 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie v odvětví rybolovu  
- DEVE_AD(2011)454647 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami  
- DEVE_AD(2013)521518 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu  
- DEVE_AD(2013)514725 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o skandálu s thalidomidem a o zdravotních potřebách dosud žijících osob v Evropě, které jím byly postiženy  
- P7_DCL(2014)0011 - Nevzato v potaz  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 108 - 17-04-2014
Písemné prohlášení o ohrožení rezistentní tuberkulózou v evropském regionu  
- P7_DCL(2013)0007 - Nevzato v potaz  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 202 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie  
- P7_DCL(2011)0050 - Přijato  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Přijato (datum) : 15-03-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0097
Počet signatářů : 415 - 15-03-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami