Nirj DEVA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Spojené království)

Předseda 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Místopředseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pro rozvoj

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii  
- DEVE_AD(2017)599683 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie  
- DEVE_AD(2018)627027 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o řešení výzev vyplývajících z globálního indexu hladu  
- P8_DCL(2016)0013 - Nevzato v potaz  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 61 - 25-05-2016
Písemné prohlášení o stálé podpoře Evropské unie poskytované pro vymýcení dětské obrny  
- P8_DCL(2015)0008 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Datum zahájení : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Přijato (datum) : 09-06-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Počet signatářů : 404 - 10-06-2015

Prohlášení